Krovinių gabenimas smulkiomis siuntomis

Krovinių gabenimas smulkiomis siuntomis.

Krovinių, gabenamų smul­kiomis siuntomis, asortimentas yra nepaprastai didelis ir jvairus. Tai plataus vartojimo prekės, metisai, atsarginės dalys ir pan.

Smulkių siuntų gabenimas nėra racionalus — ilgas jų pristatymo laikas. Tai susiję su daugkartiniu smulkių siuntų perrūšiavimu kelyje. Transportavimui to­bulinti smulkios siuntos yra stambinamos, mažinamas jū rūšiavimų skaičius. Vagonai, kuriais gabenamos smulkios siuntos, yra vadinami surinktiniais.

traukiniai

Priklausomai nuo vagoną formavimo sąlygų ir paskyrimo vietos, vagonai, pakrauti smulkiomis siuntomis, skirstomi į:

 • tiesioginius, kurie adresuojami vienai stočiai. Tokie vagonai kelyje ne­perrūšiuojami ir nukreipiami j paskyrimo stotj;
 • perkrovimo, kurie pakraunami smulkiomis siuntomis, adresuotomis
  jvairioms stotims. Tokie vagonai kelyje yra ne kartą perrūšiuojami;
 • surinktinius tiesioginius, kurie pakraunami smulkiomis siuntomis, ad­resuotomis vienai rūšiavimo skyriaus stočiai;
 • sekcijomis dengtus vagonus ir platformas su pritvirtintais konteine­ Jie skirti smulkioms siuntoms surinkti tarpinėse stotyse ir jiems išvežioti.

Smulkios didelio svorio (nuo 0,5 iki 5,0 t) ir ilgio siuntos vežamos atvira­me sąstate. Šiuo atveju tokių krovinių jpakavimas privalo ne tik apsaugoti krovinj gabenimo metu, bet ir suteikti galimybę jiems pakrauti ir iškrauti pa­naudoti keliamuosius transportavimo jrengimus.

Krovinių gabenimas geležinkeliu

Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas reglamentuoja kro­vinių gabenimo geležinkeliu tvarką. Kroviniams gabenti yra sudaromosorga­nizacines irgabenimo sutartys.

Organizacinę sutartį sudaro geležinkelio įmonė su krovinim siuntėju dėl riedmenų ir krovinių pateikimo, taip pat dėl krovinių pakrovimo tvarkos.

Krovinių gabenimo sutartimi geležinkelio jmone jsipareigoja nugabenti jai patikėtą siuntėjo krovinj j paskyrimo vietą ir išduoti jj gavėjui. Siuntėjas už krovinio gabenimą jsipareigoja geležinkelio imonei sumokėti sutartą atlygi­nimą.

Šių sutarčių sudarymo tvarką nustato krovinių gabenimo taisyklės, kurias tvirtina Susisiekimo ministerija. Kroviniai geležinkelio transportu yra gabenami smulkiomis siuntomis, transportiniais paketais ir konteineriuose. Atsižvelgiant j organizacines su­tarties sąlygas, krovinius krauna geležinkelio jmonė arba siuntėjas. Krovinj jpakuoja, jei tai būtina dėl krovinio savybig, siuntėjas taip, kad vežant krovi­nys būtų saugus.

Krovinių vienetas – konteineris.

Konteineris yra transportinė talpa, kuri:

 • dėl tvirtos konstrukcijos ir ilgaamžiškumo gali būti panaudota pakar­totinai;
 • pagaminta taip, kad ją galima vežti įvairiomis transporto priemonėmis ir perkrauti iš vieno transporto į kitą;
 • lengvai pakraunama ir iškraunama;
 • turi ne mažesnį kaip 1 m3 vidinį tūrį.

Konteineriai plačiai naudojami gabenant krovinius nenutrūkstama gran­dine – naudojant įvairias transporto priemones. Pagal ISO standartus konteineriai yra:

 • maži V = 1, …, 3 m3, L < 6 m;
 • vidutiniai V > 3 m3, L < 6 m;
 • dideli V > 3 m3, L > 6 m.

Plačiausiai naudojami dideli konteineriai, kurie pagal ISO standartus turi matmenis. Konteineriai gaminami įvairių tipų:

 • dengti – vienetiniams kroviniams;
 • atviri (su atidaromu stogu) – vienetiniams ir biriems kroviniams;
 • plokšti – vienetiniams kroviniams;
 • birių medžiagų konteineris – birioms medžiagoms;
 • konteineris skysčiams;
 • konteineris – šaldytuvas ir termosas – kroviniams, kurie jautrūs tem­ peratūros svyravimams.

paruošė vezam123.lt – perkraustymo paslaugos vilniuje