Bendros žinios apie krovinius

Kroviniai — tai paruoštos išsiųsti (gabenti) žaliavos, medžiagos, kuras, ga­tavi gaminiai, kurie priklausomai nuo agaregatinės būklės yra jpakuoti, ne­jpakuoti arba supilti j tam tikras talpas.

Pagal agregatinę būklę kroviniai yra:

 • kieti,
 • skysti,
 • dujiniai.

Kietos agregatinės būklės krovi­niai yra skirstomi j vienetinius krovinius, kurie gali būti jpakuoti, ir birius krovinius, kurie transportuojant supilami j atitinkamas talpas.

Kroviniai yra:

 • žaliavos,
 • medžiagos,
 • pusgaminiai,
 • gatava produkcija,
 • prekės,
 • atliekos.

Krovininių rūšys tai krovinių grupavimas pagal atitinkamus požymius. Tokie požymiai yra: masė, tūris, sudėjimo j rietuves galimybė, magnetinės savybės ir pan. Krovinių rūšių kiekis yra vadinamas asortimentu.

Krovinių vienetas — tam tikras krovinių kiekis (daugiausia vienos rūšies), kuris yra sustambinamas juos sudedant ir sutvirtinant. Krovinių vienetai dar yra vadinami transporto paketais. Krovinių vienetai yra paruošiami šitaip:

 • paketuojant specialiais jrenginiais,
 • sutvirtinant arba surišant;
 • naudojant padėklus;
 • naudojant jvairius indus (tūrius).

Vienetiniai kroviniai tai kieti atitinkamų geometrinių formq kroviniai, kurių atskirus vienetus galima transportuoti, perkrauti ir sandėliuoti. Jtį sa­vybės: forma, linijiniai matmenys, tūris, masė, svorio centras.

kroviniu-pervezimas-vilniuje23

Birūs kroviniai kroviniai, susidedantys iš didelio kiekio kietų atitinka­mos medžiagos dalelių, kurios daugiausia yra mažų dydžių ir atskirai negali būti transportuojamos. savybės: granulometrinė sudėtis (atitinkamų dy­džių dalelią kiekis bendrame birių krovinių tūryje), tūrio masė (tūrio ir ma­sės santykis), natūralus byrėjimo kampas, birumas, drėgnumas, kietumas.

Vienetiniai kroviniai turi linijinius matmenis ilgj, plotj, aukštj, kurie iš­reiškiami atitinkamais matvimo vienetais — mm, cm, m ir pan.

Skysti ir dujiniai kroviniai gabenami specialioje taroje metaliniuose in­duose, balionuose, stiklinėje taroje. Jų linijiniai matmenys atitinka to tūrio, kurį jie įdėti, matmenis. Šių medžiagų kiekiai gali būti apskaičiuojami pagal jų tūrio masę, matuojamą t/m3 arba kg/cm3. Kroviniai yra gabenami įvairioje taroje arba be jos, tačiau daugiausia kro­viniai vežami įpakuoti.

lšpakavimas — pagrindinių ir pagalbinių medžiagų konstrukcinis derinys, suteikiantis galimybę apsaugoti gaminius nuo jų pagaminimo iki panaudoji­mo, palengvinti krovinių apdorojimo darbus, apsaugoti aplinką ir dirbančiuo­sius nuo įpakuotų medžiagų poveikio, taip pat juos reklamuoti.

Priklausomai nuo paskirties yra skiriamos dvi įpakavimo rūšys:

 • vidinis įpakavimas — parduotuvės arba pardavimo įpakavimas;
 • išorinis įpakavimas — transportinis įpakavimas.

įSvarbiausios iš jų transpor­tuojamo krovinio apsauga, siekiant išsaugoti krovinio panaudojimo vertę ir kokybę. Aplinkos apsaugos funkcijos padeda kitų prekių, transporto priemonių ir aptarnaujančio personalo apsaugai. Atitinkamų šalių įstatymų nustatyti pa­vojingą krovinių transportavimo reikalavimai.